Εισαγωγή

O ιστότοπος «www.hydropac.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΠΑΚ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε , ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙ/ΠΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»,  που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μαραθωνομάχων αρ. 52-54 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800860284, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 143225001000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@hydropac.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-5147842.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ΥΔΡΟΠΑΚ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hydropac.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Το ίδιο ισχύει και για τις κατά καιρούς ενημερώσεις και τροποποιήσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

 1. Γενικοί Όροι

Όροι χρήσης

Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

β) Να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

γ) Να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών της.

δ) Να περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.

Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί και εναλλάσσει τα προσφερόμενα προς πώληση προϊόντα και να παύει την πώληση προϊόντων συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η παρούσα Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν ελέγχει η εταιρεία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η εταιρεία δεν σχετίζεται με τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες οι οποίες βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της. Συνεπώς η εταιρεία δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους.

 

 1. Περιγραφή συναλλαγών

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών/εισαγωγέων/αντιπροσώπων με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Επίσης, ενδέχεται κάποιο προϊόν που πωλείται στην ιστοσελίδα να μην διατίθεται και στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την κρίση της.

2.2. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων και των κατ’ ιδίαν ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά διαθέτουν γίνεται με βάση τις δηλώσεις των κατασκευαστών ή εισαγωγέων. Το ίδιο ισχύει και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το κάθε προϊόν.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

Η ιστοσελίδα www.hydropac.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και στο περιεχόμενο, στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ή/και των νομίμων κατόχων ή παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί από εσάς ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό για την ανάπτυξη ή διευκόλυνση οποιαδήποτε επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την εταιρεία.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της εταιρείας ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία.

Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας: Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να απέχουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, δεδομένων των περιορισμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης. Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που η εταιρεία έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων της, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή.

Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα: Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα της εταιρείας μας. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η εταιρεία παύει να ισχύει.

  

 1. GDPR- Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation ) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το ονοματεπώνυμο, e-mail, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, Διεύθυνση κατοικίας, Επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιμετωπίζεται από την εταιρεία μας ως μέγιστη προτεραιότητα.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κ.α. οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Δημιουργία Λογαριασμού και σαν Guest

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο www.hydropac.gr . Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Επίσης, δημιουργώντας λογαριασμό στο www.hydropac.gr μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει η διαδικασία της ολοκλήρωσης παραγγελίας πιο εύκολη κάθε φορά που θα επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και επιλέγετε να είστε συνδεδεμένοι.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την αποστολή (διεύθυνση-τηλέφωνο-αριθμός-ΤΚ κ.λ.π) για την παράδοση της παραγγελίας σας από τις courier και την έκδοση του παραστατικού που θα επιλέξετε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο)

Εκτέλεση – Αποστολή Παραγγελίας

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και όταν κάνετε παραγγελία στο http://www.hydropac.gr . Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και της δημιουργίας λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, μεταφέρονται σε εταιρείες courier για τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων σας. Oι εταιρείες αυτές ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση της παραγγελίας σας. Επιπλέον, τα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών.

Η Εταιρεία http://www.hydropac.gr χρησιμοποιεί συστήματα αυξημένης ασφαλείας για αποφυγή διαρροής στων στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών , τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η εταιρεία www.hydropac.gr σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απογραφής, ακολουθώντας την φόρμα επικοινωνίας και πάντα με το ίδιο e-mail που έχετε κάνει δημιουργία λογαριασμού ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@hydropac.gr .

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα , κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το www.hydropac.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.hydropac.gr και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.hydropac.gr .

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.hydropac.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.hydropac.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997  και του Γενικού κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679)], η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της εταιρείας μας.

 

 1. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή διευκολύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

 

 1. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

 1. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης της πώλησης

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον καταναλωτή αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που έχετε επιλέξει. Εφόσον προχωρήσετε στο στάδιο ολοκλήρωσης αγοράς, καλείστε να επιλέξετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί (απόδειξη ή τιμολόγιο), τον τρόπο αποστολής και παράδοσης όπως αυτός αναλύεται ειδικότερα κατωτέρω καθώς και τον τρόπο πληρωμής όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω. Εφόσον επιθυμείτε τα προϊόντα αυτά συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «επιβεβ. Παραγγελίας». Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Εφόσον επιβεβαιώσετε την παραγγελία συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η δέσμευση του συμφωνηθέντος τιμήματος υπό τους όρους του που ακολουθούν καθώς και υπό τους όρους του άρθρου 10 παρακάτω. Η Εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι το μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας από την εταιρεία δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε σύναψη σύμβασης με την εταιρεία. Αντιθέτως η παραγγελία παραλαμβάνεται από την εταιρεία με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος. Υπογραμμίζουμε ότι το μήνυμα αυτό δεν αποτελεί αποδοχή της πρότασης για σύναψη αγοράς των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία που αποστείλατε.

Κατόπιν λαμβάνεται μήνυμα e-mail αποδοχής της παραγγελίας σας και ενημέρωση για την διαθεσιμότητα αυτής.

Συγκεκριμένα μόλις διενεργηθεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων, λαμβάνετε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την Εταιρεία. Το μήνυμα αυτό:

 1. i) είτε σας ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος και θέτει υπόψη σας την νέα πιθανή ημερομηνία άφιξης και κατόπιν σε συνεννόηση μαζί σας είτε ολοκληρώνεται η αγοραπωλησία σε μεταγενέστερο χρόνο (παραγγελία σε κατάσταση αναμονής) είτε η παραγγελία σας περνάει σε κατάσταση μη απάντησης ή ακύρωσης (κατόπιν δικής σας εντολής).
 2. ii) σε περίπτωση μερικής διαθεσιμότητας η παραγγελία και πάλι ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφεται στο ι) ανωτέρω.

iii) είτε επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα της παραγγελίας είναι διαθέσιμα και διευκρινίζει πότε το προϊόν θα είναι έτοιμο προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή πότε θα είναι έτοιμο προς παραλαβή από το κατάστημα (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει).

Η αποστολή του ως άνω υπό iii) e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις ο προμηθευτής αποστείλει το μήνυμα από την εταιρεία με το οποίο η εταιρεία αποδέχεται την προσφορά του.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αποστολή από την Εταιρεία μας του e-mail που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος για την εκτέλεση της παραγγελίας και στις περιπτώσεις που η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση, το προϊόν δεσμεύεται από την Εταιρεία έως και 5 (πέντε) ημερολογιακές ημέρες από την αποστολή από την εταιρεία του e-mail που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα. Μετά το πέρας του προαναφερθέντος διαστήματος των 5 (πέντε) ημερολογιακών  ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται. Σε περίπτωση που το ανωτέρω διάστημα των 5 (πέντε) ημερολογιακών ημερών παρέλθει χωρίς να έχετε προβεί σε τραπεζική κατάθεση, πριν προβείτε στην κατάθεση του τιμήματος της παραγγελίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για την εκ νέου επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω αποστολής e-mail στην διεύθυνση: info@hydropac.gr .

Στη συνέχεια, όταν θα περάσει η παραγγελία σας στο στάδιο της διεκπεραίωσης θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και ενδεχομένως μήνυμα sms που θα σας ενημερώνουν για την εξέλιξη της παραγγελίας.

Προς τον σκοπό αυτό παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου) προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα μας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται στο ανωτέρω.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα (είτε από το κατάστημα είτε από την εταιρεία ταχυμεταφορών) ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

Μετάθεση κινδύνου

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την εταιρεία μας, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε εκκρεμότητα ή πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώριση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας.

Η παραγγελία σας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από την αποστολή της και μέχρι την επιβεβαίωση αυτής κατά τα προαναφερόμενα με την αποστολή ενός e-mail ή και με τηλεφωνική κλήση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hydropac.gr . Μετά την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας δεν είναι εφικτή τροποποίηση-διόρθωση της παραγγελίας σας, αλλά μόνον η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπει ο νόμος ή η επιστροφή του προϊόντος λόγω τυχόν ελαττώματος.

Η σύμβαση θα συναφθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

 

 1. Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, όπως σχετικώς αναγράφεται. Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, ταχυδρομείου κτλ. οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεχθέντος τρόπου αποστολής και αναγράφονται κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, πριν την επιβεβαίωση της και πριν τη δέσμευση του καταναλωτή, ούτε κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται σε ειδικά για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ.

Τέλος, οι αναγραφόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της εταιρείας κλπ) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν επίσης και συνεπώς ο πελάτης θα πρέπει να επιβαρυνθεί με πρόσθετη δαπάνη όταν το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείται από αυτόν είναι η αντικαταβολή. Το κόστος σε περίπτωση επιλογής της αντικαταβολής ανέρχεται σε 2,48 ευρώ με το φπα. Επίσης, αν ζητηθεί από τον πελάτη να γίνει παράδοση – παραλαβή της παραγγελίας του το Σάββατο από τις μεταφορικές εταιρίες courier και εφόσον αυτό είναι εφικτό από τις εταιρίες, υπάρχει επιπλέον χρέωση (από τις courier), σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε τον πελάτη μας για την επιπλέον χρέωση, ο οποίος την αποδέχεται με επιβεβαιωτικό e-mail ή φαχ για την αποστολή της.

Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Για τον λόγο αυτό όπως προαναφέραμε η εταιρεία διατηρεί ρητή επιφύλαξη για τη σύναψη της σύμβασης μέχρι να διενεργήσει έλεγχο ορθότητας της τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος και να αποστείλει στον καταναλωτή το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την παραγγελία του.

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η τιμή στην οποία πωλείται το προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι η τιμή με την ένδειξη «Στο WEB (χωρίς ΦΠΑ)» η οποία ενδέχεται να είναι μειωμένη σε σχέση με την έτερη αναγραφόμενη τιμή λόγω του μειωμένου λειτουργικού κόστους του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υπογραμμίζεται ότι η τιμή αυτή ισχύει μόνο για τις αγορές που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και όχι για τις αγορές που πραγματοποιούνται με την μετάβαση του αγοραστή στο φυσικό μας κατάστημα.

  

 1. Διευθετήσεις παράδοσης

Η εταιρεία μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας πολλούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά την αίτηση παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο από τους αναφερόμενους ακολούθως επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Αναλόγως του τρόπου που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Παραλαβή από το κατάστημα της εταιρείας: Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημα της εταιρείας, ο χρόνος παραλαβής είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα επτά (7) εργάσιμες ημέρες άρχεται από την από την ημερομηνία αποστολής από την εταιρεία μας του ενημερωτικού e-mail με το οποίο σας γνωστοποιείται ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή. Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημά μας, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη παραλαβής από τον πελάτη του προαναφερθέντος e-mail. Μετά την παρέλευση των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού μηνύματος, η παραγγελία ακυρώνεται και το προϊόν-ντα αποδεσμεύεται, σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι πληρωμένη δεν ισχύει η δέσμευση των επτά (7)  εργάσιμων ημερών και παραμένει στο φυσικό μας κατάστημα.

Αποστολή προϊόντων με εταιρεία ταχυμεταφορών

Η παράδοση των προϊόντων από την εταιρεία προς την εταιρεία ταχυμεταφορών θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος δύο έως τριών (2-3) εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια και από την παράδοση του προϊόντος από την εταιρεία μας στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η αποστολή του προϊόντος θα δρομολογηθεί και το προϊόν θα αποσταλεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών, αναλόγως την διεύθυνσης αποστολής και παράδοσης. Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, η επιβάρυνση εξαρτάται από τον όγκο ή το βάρος της παραγγελίας (ανάλογα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο) και για το οποίο θα σας ενημερώσει το σύστημα αυτοματοποιημένα πριν την αποστολή της παραγγελία σας. Αναφορικά με τις δυσπρόσιτες περιοχές θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας με e-mail για να σας ενημερώσουμε αναφορικά με τυχόν επιπρόσθετο κόστος ή χρόνο παράδοσης. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός των δυσπρόσιτων περιοχών γίνεται από τις ίδιες τις εταιρείες ταχυμεταφορών και ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό άνευ προηγούμενης δικής μας ενημέρωσης από αυτές. Επίσης το κόστος μεταφοράς καθορίζεται ελεύθερα από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την εταιρεία ταχυμεταφορών που επιλέξατε προς αποστολή της παραγγελίας σας κατά τα ανωτέρω.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτης έχει προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, παραβίαση της συναφθείσας αγοραπωλησίας (όπως ενδεικτικά μη παραλαβή παραγγελίας από το κατάστημα, αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα, άρνηση πληρωμής κλπ). Ιδίως στην τελευταία αυτή περίπτωση ενδέχεται να ισχύσουν ειδικοί όροι για την εκτέλεση της παραγγελίας σας όπως ενδεικτικά η υποχρέωση προπληρωμής του προϊόντος με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε λογαριασμό, ή προπληρωμή στο φυσικό μας κατάστημα, ενώ δεν θα είναι πλέον εφικτή η πληρωμή με αντικαταβολή.

 

 1. Διαθεσιμότητα προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Όπως προαναφέρθηκε, η σύναψη της σύμβασης με τον αγοραστή τελεί υπό την ρητή επιφύλαξη του ελέγχου διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος από την εταιρεία ανεξαρτήτως της όποιας από τις κατωτέρω ενδείξεις εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Και τούτο διότι δεν υφίσταται άμεση σύνδεση του συστήματος παραγγελιών με τα αποθέματα της εταιρείας. Κατά την παρουσίαση του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εμφανίζεται μια από τις ακόλουθες ενδείξεις διαθεσιμότητας:

1.«Διαθέσιμο»: το προϊόν εμφανίζεται διαθέσιμο η παραγγελία σας όμως παραλαμβάνεται πάντοτε με την ρητή επιφύλαξη από την μεριά μας περί ελέγχου της διαθεσιμότητας.

 1. «Ζητήστε διαθεσιμότητα»: Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο αλλά απαιτείται αποστολή email προς την εταιρεία μας, προκειμένου να λάβετε σχετική ενημέρωση. Η διεύθυνση αποστολής του σχετικού email από εσάς προς την Εταιρεία μας είναι info@hydropac.gr. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία σας αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το πότε το προϊόν θα είναι διαθέσιμο όταν έχει την σχετική ενημέρωση από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα καθώς και ενημέρωση σε σχέση με νέα τιμή αν αυτή έχει εν τω μεταξύ αλλάξει.

3.«Αναμένεται και δεν είναι διαθέσιμο και άφιξη την τάδε πιθανή»: Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία διαθέτει μόνο μια μη δεσμευτική ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας διαθεσιμότητας του προϊόντος. Η ένδειξη αυτή αποτυπώνει την ενημέρωση που έχει λάβει η εταιρεία από τρίτα πρόσωπα (εισαγωγείς, αντιπροσώπους, προμηθευτές) και υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία καθώς ο έλεγχος και η επιβεβαίωσή της βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου της εταιρείας. Σε περίπτωση που αποστείλετε αίτημα παραγγελίας τούτη θα μπει σε αναμονή. Η εταιρεία κατόπιν σας αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το πότε το προϊόν θα είναι διαθέσιμο όταν θα έχει την σχετική ενημέρωση από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα καθώς και ενημέρωση σε σχέση με νέα τιμή αν αυτή έχει εν τω μεταξύ αλλάξει Η ένδειξη πιθανής άφιξης δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως της πληροφόρησης που θα λάβει η εταιρεία από τα τρίτα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση μεταβολής της πιθανής ημερομηνίας άφιξης του προϊόντος, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το αίτημα παραγγελίας προς την εταιρεία με την αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@hydropac.gr . Προκειμένου πάντως να ολοκληρωθεί η παραγγελία θα πρέπει να λάβουμε από εσάς απαντητικό e-mail ότι επιθυμείτε εν τέλει να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

4.«Αναμένεται»: Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο αλλά αναμένεται και η εταιρεία δεν διαθέτει πληροφόρηση σχετικά με πιθανή ημερομηνία άφιξης του. Το σύστημα δεν επιτρέπει υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη σε αναμονή και κατόπιν ακολουθείτε η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου 3.

Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μια ορισμένη προθεσμία, η εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί της στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@hydropac.gr προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με προϊόντα που είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί από την εταιρεία ενημέρωση σε σχέση με την μελλοντική διαθεσιμότητα τους.

 

 1. Διευθετήσεις πληρωμών

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε. Στο πλαίσιο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε, κατά τα αναφερόμενα παρακάτω, έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Ειδικότερες ρυθμίσεις ισχύουν στις περιπτώσεις παραγγελιών εκτός Ελλάδος και σε περίπτωση αποστολής της παραγγελίας μέσω πρακτορείου μεταφορών όπου και ισχύουν τα αναφερόμενα κατωτέρω:

α) μέσω πιστωτικής κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, σας γνωρίζουμε ότι για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, το ποσόν δεσμεύεται προσωρινά με την υποβολή εκ μέρους σας της παραγγελίας και αποδεσμεύεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

EUROBANK: IBAN : GR16 0260 2400 0003 1020 1348 316

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ : GR53 0172 0690 0050 6908 8239 987

ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR15 0110 1350 0000 1350 0289 676

ALHPA: IBAN: GR46 0140 1830 1830 0233 0000 340

Δικαιούχος:  ΥΔΡΟΠΑΚ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε

και αποστολή του καταθετηρίου στην εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hydropac.gr , εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία σας παραδίνεται προς αποστολή μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της εταιρείας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά,  ή στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται να έχετε γνωστοποιήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hydropac.gr το γεγονός ότι εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία στο όνομα και για λογαριασμό σας γνωστοποιώντας στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του προς απόδειξη των οποίων υποχρεούται κατά την παραλαβή να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση δέον εστί να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα και τρόπο παραλαβής από το φυσικό μας κατάστημα, ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά, ή αν θα παραλάβει κάποιος άλλος, να μας γνωστοποιήσετε με e-mail στο info@hydropac.gr με τα πλήρη στοιχεία του και να έχει την ταυτότητα του.

Επίσης η παραγγελία που είναι για παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα, παραμένει και δεσμεύεται για εσάς (στο φυσικό κατάστημα) έως και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ενημέρωση σας μέσω e-mail ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη .

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα (επτά (7) εργάσιμες ημέρες) άρχεται από την ημερομηνία αποστολής από την εταιρεία μας του ενημερωτικού e-mail με το οποίο σας γνωστοποιείται ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη παραλαβής από τον πελάτη του προαναφερθέντος e-mail. Μετά την παρέλευση των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού μηνύματος,  η παραγγελία ακυρώνεται, το προϊόν αποδεσμεύεται.

 

 1. Ειδικές διευθετήσεις πληρωμών:

Στην περίπτωση παραγγελιών εκτός Ελλάδος:

Ειδικά για παραγγελίες προϊόντων για χώρες εκτός Ελλάδος αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι μόνο η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

 

 1. Υπαναχώρηση

Γενικά.
Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας:
– σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών,
– σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά: που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
– σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (δηλαδή την εταιρεία με την επωνυμία ΥΔΡΟΠΑΚ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μαραθωνομάχων αρ.52-54, με ΑΦΜ 800860284, Δ.Ο.Υ Α’ Αθηνών, τηλ: 210-5154659 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hydropac.gr ) για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας http://www.hydropac.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης: Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς σε σχέση με το προϊόν που επιστρέφετε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Προς τον σκοπό αυτό σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά την παράδοση του προϊόντος προκειμένου ο μεταφορέας που θα το παραλάβει να ελέγξει και να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς παραλαμβάνει.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τμήμα της αρχικής παραγγελίας σας τα μεταφορικά που θα σας επιστρέψουμε θα είναι το ποσοστό της δαπάνης αποστολής του προϊόντος που αντιστοιχεί αναλογικά στον όγκο και στο βάρος των προϊόντων που τελικά επιστρέφετε.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών βάσει του τρόπου μεταφοράς που θα επιλέξετε κατά την κρίση σας και φέρετε τον κίνδυνο της παράδοσης του προϊόντος μέχρι την παράδοσή του στην διεύθυνση παράδοσής μας Μαραθωνομάχων 52-54 , Τ.Κ 10441 , Αθήνα.

Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Ειδικότερα αναφέρουμε ότι δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων όταν η αρχική συσκευασία του ίδιου του προϊόντος έχει ανοιχθεί όπως όλως ενδεικτικά όταν περιλαμβάνει σακουλάκι (polybag) το οποίο έχει με οποιονδήποτε τρόπο ανοιχθεί κοπεί ή άλλη πλαστική συσκευασία κτλ.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει δεκτό προϊόν που επιστρέφεται λόγω υπαναχώρησης όταν έχει ανοιχθεί η αρχική εργοστασιακή συσκευασία του. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων που αγοράσατε οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων (όπως για παράδειγμα προϊόντα σε τρέχον μέτρο, όπως ενδεικτικά κορδόνια ή ταινίες σε τρέχον μέτρο από υλικό ptfe  που κατόπιν αιτήματος του πελάτη έχουν κοπεί σε συγκεκριμένο μήκος που τα καθιστά  κατά τον τρόπο αυτό εξατομικευμένα, καθώς και ειδικές κατασκευές που προέκυψαν κατόπιν δείγματος που προσκομίστηκε από τον καταναλωτή).

 

 1. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Η εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες που έχει περιγράψει ο κατασκευαστής και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω άρθρο 14), επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210-5147842 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hydropac.gr . Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας και εφόσον μας ειδοποιήσετε έγκαιρα από την παραλαβή του προϊόντος θα αποστείλει εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβει το προϊόν και εφόσον η εταιρεία ελέγξει ότι πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες, θα το διορθώσει ή θα σας το αντικαταστήσει με άλλο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

 

 1. Αποποίηση ευθύνης

Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, η εταιρεία αποκλείει ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας της εταιρείας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

 

 1. Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας είναι να ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 1. Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών

Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

 

 1. Αποζημίωση

Εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την βαριά αμέλεια ή τον δόλο της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

 

 1. Τροποποίηση

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

 

 1. Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα, Ευρώπη.

 1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

 

 1. Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hydropac.gr .

Επίσης θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Η ΥΔΡΟΠΑΚ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Guarnitec Group s.r.l στην Ελλάδα

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.